Sjamanistische droomreis / Shamanic dream traveling

SJAMANISTISCHE DROOMREIS 

Wanneer je vastloopt in je leven, je energie constant verdwijnt, je steeds in hetzelfde cirkeltje blijft hangen, vergelijkbare gebeurtenissen zich steeds blijven herhalen, je een trauma hebt opgelopen, niet lekker in je vel zit, je met bepaalde emoties rond loopt die steeds sterk aanwezig zijn, veel stress ervaart.  Wellicht is dan een Sjamanistische droomreis voor jou de uitkomst om dit voor eens en voor altijd op te lossen.

 

Deze vorm van traumatherapie stamt uit het Altai-Siberië en is een oeroude en zuivere Sjamaanse leer tot het helen van jezelf. Deze wijze van Sjamanisme wordt ook wel “White Faith” genoemd. De Sjamanen van het “White Faith” vertellen o.a. dat een heling een nieuwe geboorte-een nieuwe tijd-een nieuw leven creëert.

Bij deze vorm van therapie ga je onder begeleiding van de therapeut in een lichte staat van hypnose, waarbij je zelf in staat bent om te handelen, samen met het thema wat je behandeld wil hebben, kijken naar wat het is dat jou dit gevoel geeft. Hiermee ga je onder begeleiding van de therapeut mee aan de slag en ga je zelf je trauma healen. Wat je tegen komt is niet te voorspellen, laat je verrassen. Met deze vorm van therapie ga je niet je trauma in, je gaat niet in de herbeleving en je gaat niet je beelden in. Jij hebt ten alle tijden de regie.

Door het Sjamanisme te verbinden met moderne technieken is het nu veel makkelijker geworden dan voorheen om traumageesten, ook herinneringsdemonen genoemd, op te sporen, afkomstig van dramatische trauma’s en gebeurtenissen welke ooit in ons leven of vorige levens hebben plaatsgevonden. Deze traumageesten geven gevolgen en wendingen aan ons verdere leven en daardoor ook aan het leven van allen met wie wij verbonden zijn in het verleden, het heden en in de toekomst.

De pijnenergieën, dus de traumageesten, welke aan deze trauma’s kleven, trekken dagelijks aan ons levenselastiek en veroorzaken gevolgen op onze levensweg.

De traumageesten leven als parasitaire energievelden, als hoogfrequente stoorvelden om ons en veroorzaken ziekten, bepaald overlevingsgedrag, beïnvloeden ons denken en praten op mentaal en emotioneel niveau en beïnvloeden ons voelen in het dagelijks leven. Zij belemmeren onze spirituele groei, onze talenten, en ons kernpotentieel, ook op Archetype niveau. De traumageesten zullen als zij  niet geheeld zijn, ook trauma’s veroorzaken bij andere mensen en zo zal de ziekelijke cyclus blijven bestaan en rampen veroorzaken.

 Je leert te transformeren (veranderen), weg te sturen, te creëren en te helen. Je komt ook in aanraking met wat niet van jou is, wat pijnenergieën zijn uit de voorouderlijn en nog in het geheugen ligt opgeslagen, ook familie demonen. Door je daarvan te bevrijden en te helen, zal je merken dat je meer en meer je eigen geschiedenis terugclaimt en daardoor je eigen heden en toekomst aan het schrijven bent! Je verbindt je ziel weer met je Spirituele bron.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SHAMANIC DREAM TRAVELING

When you get stuck in your life, when your energy constantly disappears, when you constantly linger in the same patterns, similar events keep repeating, if you have suffered a trauma, if you are not comfortable in your skin, when you walk around with certain emotions that are always present, when experience a lot of stress.  Perhaps then a Shamanic dream trip is the solution for you to solve this once and for all.

 

This form of trauma therapy originates from the Altai-Siberia and is an ancient and pure Shaman doctrine to heal yourself. This mode of Shamanism is also called "White Faith". The Shamans of the "White Faith" tell among other things that a healing creates a new birth-a new time-a new life.

With this form of therapy, under the guidance of the therapist, you will go into a light state of hypnosis, where you yourself are able to act, together with the theme you want to have treated, in order look at the cause of your feelings. This will help you work under the guidance of the therapist and heal your own trauma. What you come across is impossible to predict, let yourself be surprised. With this form of therapy you don't go into your trauma, you don't go into the re-experience and you don't go into your images. You're in charge at all times.

By connecting Shamanism with modern techniques, it has now become much easier than before to detect trauma spirits, also called memory demons, from dramatic traumas and events that have ever occurred in our lives or past lives. These trauma spirits give consequences and twists to our lives and therefore also to the lives of all with whom we are connected to; in the past, the present and in the future.

The pain energies, i.e. the traumas, which stick to these traumas, can drian our life energy and create unwanted consequences for our way of life.

The trauma spirits live as a parasitic energy field, as high-frequency disturbing fields around us and cause diseases, certain survival behaviors, influence our thinking and talking on a mental and emotional level and affect our feeling in our daily life. They hinder our spiritual growth, our talents, and our core potential, also at the Archetype level. The trauma spirits, if they are not healed, will also cause trauma to other people, and so the morbid cycle will continue and cause disasters.

 You learn to transform (change), send away, create and heal. You also come into contact with what is not yours, where pain energies are from the ancestor line and are still stored in the memory, as also family demons. By freeing and healing from it, you will find that you are increasingly reclaiming your own history and therefore writing your own present and future! You reconnect your soul with your Spiritual source.

Energetische healing / Energetic healing

ENERGETISCHE HEALING

 

Is een eeuwenoude natuurlijke behandelwijze, die in veel culturen voorkomt. De therapie is gericht op het zelfgenezend vermogen van de mens.

 

Trauma, emotionele en mentale stress, onverwerkte gebeurtenissen en andere blokkades kunnen opgeslagen worden als negatieve energie in ons lichaam, waardoor we ons minder goed voelen en klachten kunnen ervaren.

 

Energetische healing vergemakkelijkt het helingsproces door blokkades in ons lichaam op te ruimen, de energie te herstellen, zodat het vrij kan stromen. Ons lichaam komt weer in balans van waaruit het in staat is om op eigen vermogen zichzelf te genezen.

 

Energetische healing ontleent zijn bestaansrecht aan de ervaring dat er een universele levensenergie bestaat, ook wel kosmische energie genoemd. De energetisch therapeut is in staat de universele energie over te dragen op een cliënt en tevens spanningen af te voeren. Hierdoor ontstaat balans en wordt het zelfgenezend vermogen van de cliënt bevorderd.

 

Als energetisch therapeut werk je vanuit een holistische visie dat wil zeggen dat we de mens zien als een geheel van mentaal, emotioneel en fysiek niveau. Alles is met elkaar verbonden. Een klacht of ziekte geeft aan dat de harmonie verstoord is en de behandeling is erop gericht om het evenwicht op alle niveaus te herstellen. Als je langdurig uit balans bent op het mentale vlak (zoals angsten, piekeren of stress) kan dit uiteindelijk leiden tot emotionele onbalans (zoals somber voelen, snel huilen of snel boos worden). Dit kan weer gevolg hebben tot lichamelijke onbalans in de vorm van allerlei (pijn)klachten en ziektes.

 

De energetische healing is een veilige natuurlijke behandelwijze waarvan geen negatieve gevolgen bekend zijn. De therapie kan ook aanvullend dus naast regulier en andere therapieën worden toegepast. Het is een veilige en natuurlijk behandelwijze.

 

Energetische energiebehandelingen hebben ook aantoonbare effecten op kleine kinderen en dieren. Hieruit blijkt dat van suggestie of placebo-effect geen sprake is.

 

 

Wat mag je verwachten? 

Na een behandeling voel je jezelf rustig, ontspannen en energiek. Het is belangrijk om daarna rustig en ontspannen te blijven en geen zware belasting te hebben. Mocht er een lichte vermoeidheid ontstaan of wat spierklachten dan is het aan te raden om je daar aan toe te geven en het rustig aan te doen. De behandeling kan nadat je bent behandeld nog een paar dagen doorgaan en eventuele klachten zullen afnemen en meer rust in jezelf ontstaan. Het is van belang om de dag zelf en de dagen na de behandeling voldoende water te drinken zodat het lichaam haar afvalstoffen af kan voeren.

 

Het aantal behandelingen verschilt, om het gewenste effect te bereiken zijn op zijn minst 3 behandelingen aan te bevelen. Over het algemeen zijn er bij langdurige of chronische klachten meer behandelingen nodig. In dat geval wordt na een aantal behandelingen altijd met u overlegd over de voortzetting .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENERGETIC HEALING

 

Is an ancient natural treatment, which occurs in many cultures. The therapy is aimed at the self-healing ability of humans.

 

Trauma, emotional and mental stress, unprocessed events and other blockages can be stored as negative energy in our body, making us feel less good and experience many different symptoms.

Energetic healing facilitates the healing process by clearing the blockages in our body and restoring energy so that it can flow freely. Allowing our body to rebalance after which it is able to heal itself on its own ability.

 

Energetic healing derives its origin through the experience that there is a universal life energy, also called cosmic energy. The energetic therapist is able to transfer the universal energy to a client and also to relieve stress. This creates balance and promotes the self-healing power of the client.

 

As an energetic therapist, one works from a holistic point of view which means that we see people as a whole; at the mental, emotional and physical level. Everything is connected. A complaint or illness indicates that harmony is disturbed and the treatment is aimed at restoring balance at all levels. If you are out of balance for a long time on the mental plane (such as fears, anxiety or stress) this can eventually lead to emotional imbalance (such as feeling gloomy, crying quickly or getting angry quickly). This in turn can lead to physical imbalance in the form of all kinds of (pain) complaints and diseases.

 

The energetic healing is a safe natural treatment of which no negative consequences are known. The therapy can also be used in addition to regular and other therapies. It is a safe and a natural treatment.

 

Energetic energy treatments also have demonstrable effects on small children and animals. This shows that there is no suggestion or placebo effect used.

 

 

What can you expect?

After a treatment you feel calm, relaxed and energetic. It is important to stay calm and relaxed afterwards and not have a heavy load (going back to work). If there is a slight fatigue or some muscle complaints then it is advisable to give in to it and take it easy. Treatment can continue for a few more days after you have been treated and any symptoms will subside and more rest will arise within yourself. It is important to drink enough water on the day itself and the days after treatment so that the body can dispose of its waste.

 

The number of treatments differs, in order to achieve the desired effect, at least 3 treatments are recommended. In general, longer or chronic symptoms require more treatments. In this case, after a number of treatments, you will always discuss the continuation of the therapy together.

 

 

Healing op afstand / Remote healing

HEALING OP AFSTAND

Healing is een overdracht van energie. Energie is niet gelimiteerd door ruimte of tijd, waardoor healing op afstand mogelijk is.

 

Tijdens de energetische healing hebben we geen contact via telefoon en hoef je ook niet naar een scherm te kijken waardoor er geen energie overdracht van deze apparaten kan zijn. De enige overdracht die er is, is die van de energetische energie. Alles wat jij hoeft te doen is ontspannen en ontvangen. Ga lekker liggen of neem plaatst in een comfortabele stoel, zoek de rust en ruimte op.

Voor aanvang van de sessie zal ik contact maken met jouw Hogere Zelf, je zult tijdens de healing precies loslaten en ontvangen wat op dat moment voor jouw fysieke en energetische lichaam nodig is.

Nadat ik contact heb gemaakt met jouw Hogere Zelf gaat de healing van start. Ik werk samen met lichtmeesters, Engelen, gidsen en helpers. Tijdens de healing word ik gestuurd naar dat gene wat op dat moment nodig is. Omdat het Sjamanisme met mij verboden is krijg ik ook veel beelden door en kan op diverse lagen werken. Net wat zich aandient en nodig is op dat moment. Tijdens een healing kunnen er blokkades te zien zijn welke ik zal opruimen maar ook kunnen er oude trauma’s te zien zijn welke ik ook zal healen zodra dit zich aandient. Het kunnen trauma’s zijn van dit leven maar ook van vorige levens.

Hoe jij de energie waarneemt is heel erg verschillende per persoon.

Omdat er veel los kan komen tijdens een healing hoeft dit niet altijd als fijn te worden ervaren. Dat kan soms met emotie of ongemak gepaard gaan, maar weet dan dat het iets goeds is en dat je daar dankbaar voor kan zijn. Er komt nooit meer los dan dat je zelf aankan, vertrouw daarop.

Tijdens de overdracht van energie zal je zelfgenezend vermogen worden geactiveerd.

Je zult je lichter, vrijer en krachtiger voelen.

Na de healing is het belangrijk om de komende week voldoende water te drinken, dit om het proces van zuivering van je lichaam verder te ondersteunen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REMOTE HEALING

Healing is a transfer of energy. Energy is not limited by space or time, making healing possible at a distance.

During the energetic healing we have no contact via phone and you do not have to look at a screen making sure there can be no energy transfer from these devices. The only transmission there is that of the energetic force. All you have to do is relax and receive. Lie down or take a seat in a comfortable chair, find peace and space.

 

Methods of healing

Before the session I will make contact with your Higher Self, you will let go and receive exactly what is needed for your physical and energetic body during the healing.

After I have made contact with your Higher Self, the healing begins. I work with light masters, angels, guides and helpers. During the healing, I am sent to what is needed at that moment. Because I am strongly connected to Shamanism, I also get a lot of images and can work on various layers. Just what’s present and needed at that moment. During a healing there may be blockages to be seen which I will clean up but also there may be old traumas to be seen which I will heal as soon as this occurs. It could be trauma from this life, but it could be trauma from past lives.

How you perceive the energy is very different per person.
Because a lot can get triggered during a healing, this does not always have to be experienced as fine. That can sometimes be accompanied by emotion or discomfort, but then one needs to remember that it is a good thing and that you can be grateful for it. There will never be more triggers than the amount you can handle yourself, always trust that.

During the transfer of energy, your self-healing power will be activated. You will feel lighter, freer and more powerful.

After the healing, it is important to drink enough water in the coming week, in order to further support the process of purification of your body.

 

Kristal Chakralegging met Master healing / Crystal Chakra Master healing

KRISTAL CHAKRALEGGING MET MASTERHEALING

 

Door een Kristal Chakralegging wordt zowel de etherische, emotionele, mentale, astrale, geestelijke en karmische aura gezuiverd. De Kristallen ankeren je stevig in je lichaam waardoor hogere staten van bewustzijn binnen kunnen komen. Een kristallegging activeert je authentieke “Zelf” en je levensbestemming.

Na de Kristal Chakralegging zal je meer ontspannen en in balans zijn. Je zult beter naar de signalen van je lichaam, ziel en hart kunnen luisteren. Je chakra’s openen zich verder.
Ik gebruik hiervoor geopende en geactiveerde kristallen en edelstenen.
Op deze manier krijgen je chakra’s een bijzonder intense healing.

De kristallen en edelstenen worden speciaal voor jouw aura en situatie gekozen.
Dankzij de frequenties waarmee de edelstenen energie zenden, ontvouwen je chakra’s zich naar gezondheid en volledig potentieel en laten ze gekwetstheden, oude patronen en ziekte los.

Dubbeleinder kristallen verbinden en harmoniseren je chakra’s, je lichtlichamen, gezondheid en auralagen. Je chakra’s gaan in één akkoord trillen.
Ook de kleine chakra’s in je handen en voeten krijgen een specifiek kristal, evenals de lichtlichamen van je ziel door de bijzondere (geometrische) kristallen die om je heen worden gelegd.
Je baadt je in een energiebad van kristallen.

Nadat de edelstenen specifiek voor jou nogmaals geactiveerd worden, lossen oude patronen en blokkades, uit dieper liggende lagen, op.
Je ervaart de sprankelende kracht, aarding en stroming van de kristallen en er ontstaat een weldadige rust en innerlijke harmonie.

Kristallen hebben de eigenschap de meest hoge energieën direct in de lichaamscellen te brengen en het geheel diepgaand te gronden. Hierna zul je steeds duidelijker zien en voelen wat je levensbestemming en je zielendoel is. Het gaat als vanzelf deel uit maken van je persoonlijk leven en de “stappen” die je maakt.

De kristallen werken ook fantastisch bij fysieke klachten omdat het diepgaandere blokkades kan oplossen.

Tijdens een Kristal Chakralegging, zie en voel ik de energiestromen, en moet ik tussentijds kristallen van het lichaam nemen, of verleggen, als de kracht teveel is. Soms moet ik de aarding versterken door een nieuwe steen te gebruiken, enzovoort. Ik kijk of er doorstroming en samenwerking op gang komt tussen je chakra’s.

Daarnaast werk ik, als healer, meestal met de handen op enige afstand van het lichaam in de auralagen en bij de chakra’s. Soms worden de voeten zachtjes aangeraakt.
Na afloop leg ik uit wat ik bij je heb waargenomen.

Wat kan ik waarnemen tijdens de legging

Zelf kun je spierspanning, warmte, kou die loskomt, die diepgaand in je lijf aanwezig zijn of energiegolven voelen. Soms wordt je wat emotioneel wanneer er spanningen vrijkomen. Vaak voel je na afloop je lichter, beter in je lijf, harmonieus en liefdevol.

Kleding

Het is beter natuurlijke kleding te dragen. Waardoor  de energie van de stenen niet afzwakt door synthetische stoffen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRYSTAL CHAKRA MASTER HEALING

 

A Crystal Chakra healing purifies the ethereal, emotional, mental, astral, spiritual and karmic aura.

The crystals  anchors you firmly in your body, allowing higher states of consciousness to enter. A crystal healing activates your authentic  "Self" and your life’s destination.

 

After the Crystal Chakra healing you will be more relaxed and balanced. You will be better able to listen to the signals of your body, soul and heart. Your chakras open up. I use opened and activated crystals and gemstones for this purpose. This way, your chakras get a particularly intense healing.

The crystals and gemstones are chosen especially for your aura and situation. Thanks to the frequencies with which the gems transmit energy, your chakras unfold to health and full potential, releasing hurts, old patterns and disease.

Double-less crystals connect and harmonize your chakras, your light bodies, health and aura layers. Your chakras vibrate in one chord. The small chakras in your hands and feet also get a specific crystal, as well as the light bodies of your soul through the special (geometric) crystals that are placed around you. You bathe in an energy bath provided by the crystals.

After the gems are activated specifically for you, old patterns and blockages, from deeper layers, dissolve. You experience the sparkling power, grounding and flow of the crystals and a benevolent peace and inner harmony is created.

Crystals have the ability to bring the most high energies directly into the body's cells and deepen the whole. After this, you will see and feel more and more clearly what your destiny of life and your soul purpose is. It's going to be part of your personal life and the "steps" you make.

The Crystal Chakra healing have great benefits for physical complaints as  they can solve more profound blockages.

During a Crystal Chakra healing, I see and feel the energy flows, and have to take crystals from the body during the healing, or move them, adjusting the intensity. Sometimes I have to strengthen the grounding by using a new stone, and so on. I will always see if there's a flow and cooperation going on between your chakras.

In addition, as a healer, I usually work with the hands at some distance from the body in the aura layers and at the chakras. Sometimes the feet are gently touched. Afterwards, I'll explain what I've observed within you.

What can I observe during the leggings

You can feel muscle tension, warmth, cold that releases, all being deeply present in your body and you might feel the energy waves. Sometimes  you get a little emotional when tensions are released. Often afterwards you feel lighter, more embodied, harmonious and loving.

Clothing

It is better to wear natural clothing. The ensure that the energy of the stones is not weakened by synthetic substances.

Fotoreading / Photo reading

FOTOREADING

Bij een fotoreading bekijk en voel ik de foto die u mij heeft toegezonden. De foto kan digitaal naar mij verstuurd worden. Ik kan de energie voelen van de persoon die daarop afgebeeld staat.
Het maakt niet uit wanneer de foto gemaakt is; de persoon kan zowel levend als overleden zijn. De persoon op de foto geeft mij zover hij/zij dat wilt woorden en/of beelden door die ik aan u mag doorgeven.
Uiteraard mag u over deze persoon ook vragen stellen U krijgt voor zover de persoon in kwestie antwoord geeft op de vragen, beelden doorgeeft of op andere wijze communiceert dit te lezen in een verslag die ik u toestuur na de reading.

Fotoreading van een dier

Regelmatig krijg ik verzoeken of ik ook de energie kan lezen van een huisdier, bijvoorbeeld omdat dit overleden is, spoorloos verdwenen is of om bepaald gedrag te verklaren. Ik heb inmiddels ervaring met katten, honden, paarden en kippen. Wat ik meestal kan voelen is de gemoedstoestand en soms ook wat een dier tot bepaald gedrag brengt. Dieren geven hun verhaal anders door dan mensen. Verwacht dus ook minder details. Ik overleg vooraf met je of ik met een toegestuurde foto al dan niet kan werken. Ook voor dierenfoto’s geldt dat alleen het dier waarom het gaat erop mag staan.

 

Voorwaarden van een foto

 • Er mag maar èèn persoon of dier op de foto staan om verwarring van energieën te voorkomen. Antwoorden kunnen hierdoor gerichter ontstaan zonder verstoring van andere personen op de foto.
 • De leeftijd van de foto is onbelangrijk. Ik kan werken met zowel (zeer) oude als nieuwe foto’s.
 • De persoon of het dier op de foto mag zowel levend als overleden zijn.
 • Bij levende personen moet degene op de foto eerst toestemming hebben gegeven, dit in verband met de privacy. Bij dieren zal ik zelf toestemming vragen aan het dier. Het kan een enkele keer voor komen dat ik geen toestemming krijg, dan is voor mij een reading onmogelijk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHOTO READING

In a photo reading, I look and feel in to the picture that you send me. The photo can be sent to me digitally. I can feel the energy of the person depicted on it. It doesn't matter when the photo is taken; the person may be both alive or deceased. The person in the photo will give me words and/or images that I can pass on to you as far as he/she wants. Of course you may also ask questions about this person for which you will receive answers as long as the person on the photo answers the questions, transmits images or otherwise communicates this, which I send you in a report after reading.

Photo reading of an animal

I regularly receive requests if I can also read the energy of a pet, for example because it has died, disappeared without a trace or to explain certain behavior. I have experience with cats, dogs, horses and chickens. What I can usually feel is the state of mind and sometimes also what leads an animal to certain behaviors. Animals tell their stories differently than humans. So expect less detail. I'll talk to you beforehand about whether or not I can work with a photo sent. Also for animal pictures, it should be a picture with only the animal you request answers for.

Conditions of a photo

 • Only one person or animal should be in the picture to avoid confusion of energies. Answers can be created more specifically without disturbing other people in the photo.
 • The age of the photo is insignificant. I can work with both (very) old and new photos.
 • The person or animal in the photograph may be both alive and deceased.
 • In the case of living persons, the person in the photo must first give permission, this in connection with privacy. With animals I will ask permission from the animal myself. It may happen once that I do not get permission, then for me a reading is impossible.

 

 

 

Bach Bloesem Remedies / Bach Blossom Remedies

BACH BLOESEM REMEDIES 

 

“De helende eigenschappen van de remedies verhogen onze vibraties en nemen blokkades weg, waardoor we weer in contact kunnen komen met ons hogere zelf. Onze ware aard kan tevoorschijn komen, doordat de verstoring overspoeld wordt door de positieve eigenschap van de remedies. Ze zijn daartoe in staat net als de invloed van mooie muziek. Met de terugkeer van innerlijke kracht en harmonie kunnen lichaamseigen natuurlijke genezingsprocessen weer aan het werk.”

 

De werking van de Bach Bloesem Remedies

 Hoe werken de remedies? Allereerst is het belangrijk de energie te onderkennen, als een levenskracht, waaraan alles van de natuur deel uitmaakt en waarbij wij ook allemaal horen.

Net als bij de homeopathie is veel onderzoek gedaan naar bijv. De overdracht van trillingen in water. Masaru Emoto is daar een voorbeeld van. Hij heeft foto’s gemaakt van bevroren waterkristallen, die verschillende structuren hadden na beïnvloeding door bepaalde muziek of woorden. Zo heeft hij kunnen vaststellen dat water een energiedrager is.

Ook bij Bach Bloesem Remedies gaat het om energie en trillingsoverdracht. Elk mens en dier heeft zijn eigen trillingsgetal en elke Bach Bloesem Remedie heeft dit ook. Bach wist dit intuïtief en heeft er zijn theorie op gebaseerd. Harmonieuze trillingen werken helend. Bach zelf spreekt van het genezende effect bij het horen van mooie muziek. Net zoals mooie kleuren en/of geuren prettig kunnen aanvoelen en een positieve invloed kunnen hebben. Zo kun je je ook voorstellen dat mensen en dieren met een positieve uitstraling, ook een helend effect op een ander hebben.

Eenvoudiger gezegd heeft elk mens en dier alle positieve energieën van de bloesems in zich, maar deze positieve krachten in jezelf zijn vaak niet meer voelbaar, omdat ze zijn ondergesneeuwd door nare levenservaringen. De Bach Bloesem Remedies helpen de sneeuwlaag op te ruimen, zodat je weer contact kunt maken met de energie die van nature bij je hoort en kunt leven vanuit je natuurlijke kracht. Elke Bach Bloesem komt overeen met een bepaald gevoel, stemming en soms ook type mens of dier.

De bloesems zijn in staat om op het niveau waar de verstoring of blokkade zit een positieve energie impuls te geven aan ons eigen positieve deel. Door die positieve trillingsoverdracht wordt onze eigen geneeskracht geactiveerd. De Bach Bloesems voegen niets toe, maar zetten onszelf in beweging. Ze halen ook datgene naar boven wat nodig is voor de balans.

Vaak wordt gevraagd naar de overeenkomst en het verschil tussen Bach en homeopathie. Behalve dat er bij Bach niet gepotentieerd wordt (verder verdund en geschud) en hij enkel gebruik maakt van niet giftige planten, is het essentiële verschil, dat een Bach Bloesem Remedie in het lichaam niet de strijd aangaat, zoals bij homeopathie, maar het negatieve overspoelt met het positieve, waardoor onze eigen positieve eigenschappen aangeraakt worden.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BACH BLOSSOM REMEDIES 

 

"The healing properties of the remedies increase our vibrations and remove blockages, allowing us to reconnect with our higher selves. Our true nature may emerge, because the disturbance is overwhelmed by the positive property of the remedies. They are capable doing so, as is the influence of beautiful music. With the return of inner strength and harmony, the body's natural healing processes can be put back to work."

 

The Workings of the Bach Blossom Remedies

 

How do the remedies work? First of all, it is important to recognise energy, as a life force, to which all nature is part and in which we all belong.

 

As with homeopathy, a lot of research has been done on, for example, the transmission of vibrations in water. Masaru Emoto is an example of this. He took pictures of frozen water crystals, which had different structures after being influenced by certain music or words. For example, he has been able to establish that water is an energy carrier.

 

Bach Blossom Remedies is also about energy and the transformation through vibration. Every human and animal has its own vibration number and every Bach Blossom Remedy has this too. Bach knew this intuitively and based his theory on it. Harmonious vibrations are healing. Bach himself speaks of the healing effect when hearing beautiful music. Just as beautiful colours and/or fragrances can feel pleasant and have a positive influence. You can also imagine that people and animals with a positive appearance also have a healing effect on another.

Put simply, every man and animal has all the positive energies of the blossoms in them, but these positive forces within yourself are often no longer palpable, because they are snowed in by nasty life experiences. The Bach Blossom Remedies help clean up the snow layer, so you can reconnect with the energy that naturally belongs to you and you can live from your natural strength. Each Bach Blossom corresponds to a certain feeling, mood and sometimes also type of person or animal.

The blossoms are able to give a positive energy to our own positive part at the level where the disturbance or blockage is located. This positive vibration transfer activates our own healing power. The Bach Blossoms add nothing, but set ourselves in motion. They also bring out what is needed to return the balance.

 

Often people are asked about the agreement and the difference between Bach and homeopathy. Except that bach does not get diluted, and only uses non-toxic plants, the essential difference is that a Bach Blossom Remedy in the body does not fight, as in homeopathy, but the negative is inundated with the positive, thereby touching our own positive qualities.

Energetisch reiningen huis en erf / Energetic cleansing house and yard

ENERGETISCH REINIGEN HUIS EN ERF

Je huis “voelt” niet fijn.

 Als je huis niet meer fijn aanvoelt of je voelt je onprettig in je huis of er gebeuren dingen in je huis die niet te verklaren zijn, je gezin slaapt slecht, of jij of iemand in je gezin heeft allerlei klachten, waarvan de oorzaak niet te achterhalen is, dan is je huis misschien energetisch verontreinigd.

In je huis verzamelt zich een opeenhoping van achterbleven emoties, aardstraling en elektrostress. Dit zijn ‘energieën’ die een stagnerend of een juist activerend effect op je huiselijke sfeer kan hebben. Deze verstoorde energiebalans heeft een direct effect op hoe je je voelt, je gezondheid, je energieniveau, je relatie met je partner en je kinderen, maar werkt dus ook door op je werk en je financiën. Deze verstoorde energie, kan de sfeer in huis aardig verpesten. 

Gevoelens kunnen zijn dat de huisbewoners het erg koud hebben of ze voelen zich gespannen omdat er een matrix van energie hangt die niet van de bewoner zelf is. Dit kan een reden zijn dat je hierdoor geen rust kunt vinden in je eigen huis. Je wordt onbewust beïnvloedt. Soms kan het zijn dat er energieën in je huis zijn en deze vaak aardgebonden energieën weten niet dat ze zijn overleden.

Wat merk je wanneer de energie in je huis is verstoord:

 • Er hangt een gespannen sfeer in huis of een bepaalde kamer of ruimte kan “zwaar voelen”.
 • Buitenshuis voel je je energiek en levendig, binnenshuis voel je je lusteloos, onrustig, prikkelbaar of depressief.
 • Je ervaart slaapproblemen, hebt veel last van nachtmerries of je wordt niet uitgerust wakker.
 • Je kunt een druk op de borst voelen.
 • De onderlinge verhouding tussen de huisbewoners kan verstoord zijn of er is een onderlinge spanning tussen medebewoners.
 • Bepaalde plekken in huis worden gemeden omdat ze niet fijn aanvoelen, koud en onbehaaglijk voelen of je ervaart spontaan een rilling.
 • Huisdieren zijn zich anders gaan gedragen.
 • Je huis is moeilijk schoon of opgeruimd te houden.
 • Gevoel hebben van bekeken te worden.

 Ervaar je dit soort verschijnselen, dan is het zeker niet verkeerd om je huis te laten reinigen. De negatieve invloed op het welzijn van de huisbewoners is namelijk sterker dan menigeen zich bewust van is en dit kan sterker worden met alle gevolgen van dien. Een energetische huis- en erf reiniging maakt van je huis opnieuw een plek waar je rust vindt, kunt opladen en je veilig voelt.

“Het voelt weer rustig en in balans in huis.”

Een energetische reiniging van je huis en erf is een soort reset zodat er weer een goede flow door je woonomgeving stroomt en er ruimte is voor rust en energie. Na de reiniging van je huis en erf zal je meteen merkbaar een groot verschil voelen en ervaren. Het is direct rustig in de woning en de energie in de woning zal meteen ook heel ontspannen aanvoelen. Ook de plaatsen of kamers die voorheen liever gemeden werden, zullen meteen na de reiniging weer heel fijn, rustig en ontspannen aanvoelen.

Je voelt je weer ‘thuis’ in je eigen huis. De meeste mensen ervaren een energetische huisreiniging als heel mooi en heel bijzonder. Daarnaast is eventueel een entiteit eveneens dankbaar voor zijn ‘bevrijding’ en zijn rustplaats in het hiernamaals. 

Wanneer je huis of een ruimte ontdaan is van oude spanning of spanningsvelden, dan is deze spanning weg en komt niet meer terug. Dit geldt echter niet voor de bewoners, want het leven gaat gewoon verder en is het onvermijdelijk dat er in een huis weer opnieuw spanning wordt opgebouwd. Gewoonweg omdat het leven doorgaat en niet altijd over rozen gaat. Mensen kunnen ziek worden, er kunnen conflict in huis zijn, trauma of overlijden zijn of omdat er een lading van onverwerkte emoties van de huidige bewoners of bezoekers in het huis blijft hangen.

Het is dan ook niet onverstandig om te kiezen voor een extra ondersteuning door de spanning bij de huisbewoners zelf weg te laten halen. Dit kan in combinatie met het reinigen van het huis en erf.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENERGETIC CLEANSING HOUSE & YARD

Your home doesn't "feel" nice.

If your home no longer feels nice or you feel uncomfortable in your home or things are happening in your home that cannot be explained, your family is sleeping poorly, or you or someone in your family is having all sorts of complaints, the cause of which cannot be determined, then perhaps your home is energetically contaminated.

A buildup of leftover emotions, earth radiation and electrostress is accumulating in your home. These are "energies" that can have a stagnant or an activating effect on your home atmosphere. This disturbed energy balance has a direct effect on how you feel, your health, your energy level, your relationship with your partner and your children, but thus also affects your work and finances. This disrupted energy, can pretty much ruin the atmosphere at home.

Feelings can be that householders are very cold or they feel tense because there is a matrix of energy that is not the resident's own. This can be a reason why you cannot find peace in your own home because of this. You are being influenced unconsciously. Sometimes there may be energies in your home and these often earth-bound energies do not know they have passed away.

What do you notice when the energy in your home is disturbed:

 • There is a tense atmosphere in your home or a particular room or space can "feel heavy."
 • Outdoors you feel energetic and lively, indoors you feel lethargic, restless, irritable or depressed.
 • You experience sleep problems, suffer a lot from nightmares or don't wake up rested.
 • You may feel chest pressure.
 • Relationships between householders may be disturbed or there is mutual tension between fellow residents.
 • Certain places in the house are avoided because they don't feel nice, feel cold and uncomfortable or you spontaneously experience a shiver.
 • Pets have begun to behave differently.
 • Your home is difficult to keep clean or tidy.
 • Feeling of being watched.

 If you experience these kinds of symptoms, then it is certainly not wrong to have your home cleaned. After all, the negative influence on the well-being of householders is stronger than many are aware of and this can become stronger with all its consequences. An energetic house and yard cleaning makes your home a place again where you can find peace, recharge and feel safe.

"It feels calm and balanced in your home again."

An energetic cleansing of your home and yard is a kind of reset so that a good flow flows through your living environment again and there is room for peace and energy. After the cleansing of your home and yard you will immediately noticeably feel and experience a big difference. It is immediately calm in the home and the energy in the home will immediately feel very relaxed as well. Even places or rooms that were previously preferred to be avoided will feel very nice, calm and relaxed again immediately after the cleansing.

You feel "at home" in your own home again. Most people experience an energetic house cleansing as very beautiful and very special. In addition, possibly an entity is also grateful for its 'liberation' and its resting place in the afterlife.

When your house or a room is cleared of old tension or tension fields, this tension is gone and will not return. However, this does not apply to the occupants, because life goes on and it is inevitable that tension will build up again in a house. Simply because life goes on and is not always about roses. People may fall ill, there may be conflict in the home, trauma or death or because a load of unprocessed emotions from the current residents or visitors lingers in the home.

It is therefore not unwise to opt for additional support by having the tension removed from the householders themselves. This can be done in conjunction with cleaning the house and yard.

Telefonisch coachingsgesprek / Consultation through the phone

TELEFONISCH COACHINGSGESPREK

Of het nu is voor advies, begeleiding, een hart onder de riem, voor steun of voor het wegnemen van twijfels die je hebt, voornamelijk over jezelf. Of voor hulp bij het nemen van een beslissing, voor richting in je leven, voor inzicht in je situatie of meer grip op je leven. Ik zal mijn uiterste best doen om je liefdevol verder op weg te helpen. Om je te ondersteunen in je spirituele en intuïtieve ontwikkeling en persoonlijke groei. Om samen te kijken naar wat je mag leren van alles wat op je pad komt.

 

Hoe werkt het?

Voor een telefonisch coachingsgesprek kun je me het beste een email sturen voor het maken van een afspraak. Het gesprek vindt plaats op het vooraf per mail afgesproken moment. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CONSULTATION THROUGH THE PHONE

Whether it's for advice, guidance, to receive an emotional boost, for support or for dispelling doubts you might have, mainly about yourself. Or for help in making a decision, for direction in your life, for understanding your situation or to gain more grip on your life. I will do my utmost best to help you lovingly on your way. To support you in your spiritual and intuitive development and personal growth. To look together at what you can learn from everything that comes your way.

 

How does it work?

For a telephone consultation, it is best to send me an email to make an appointment. The consultation will take place at the pre-arranged time.